Хустський район
[Послуги] [Карта] [Зв’язок]    | Ви знаходитеся тут:   Головна    Управління юстиц..

14.12.2015  [08:23]

Вплив інформаційної пропаганди іноземних та вітчизняних засобів масової інформації на свідомість громадянина

З метою протидії негативному впливу інформаційної пропаганди іноземних та вітчизняних засобів масової інформації та об'єднання українського суспільства навколо ідеї української державності Рада національної безпеки і оборони України прийняла Рішення «Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України», яке введено в дію Указом Президента №449/2014 від 01.05.2014, у якому зазначила "що останнім часом Російська Федерація поширює недостовірну, неповну, упереджену інформацію про Україну, через що намагається маніпулювати суспільною свідомістю в Україні та за її межами". Тому виникла необхідність розроблення комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення нормативно-правового забезпечення та попередження й нейтралізації потенційних і реальних загроз національній безпеці в інформаційній сфері, зокрема:
1) розроблення Кабінетом Міністрів України і внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до деяких законів України щодо протидії інформаційній агресії іноземних держав, передбачивши, зокрема, визначення механізму протидії негативному інформаційно-психологічному впливу, в тому числі шляхом заборони ретрансляції телевізійних каналів, а також щодо запровадження для іноземних засобів масової інформації системи інформування та захисту журналістів, які працюють у місцях збройних конфліктів, вчинення терористичних актів, при ліквідації небезпечних злочинних груп;
2) впровадження комплексних заходів організаційного, інформаційного і роз'яснювального характеру щодо всебічного висвітлення заходів з реалізації державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки та посилення контролю за додержанням законодавства з питань інформаційно-психологічної та кібернетичної безпеки;
3) вжиття заходів щодо забезпечення поширення у світі об'єктивних відомостей про суспільно-політичну ситуацію в Україні, зокрема, шляхом створення відповідного медіа-холдингу для підготовки якісного конкурентоздатного інформаційного продукту.
Факторами, що найбільше впливають на діяльність ЗМІ, на сучасному етапі є: правова регламентація їх статусу, комерційний характер їх діяльності, політика власників та вплив з боку держави. Крім, того можна констатувати, що ЗМІ є не просто суб'єктами впливу на масову свідомість, але й ключовим інструментом, за допомогою якого проходить безпосереднє її формування. Засоби масової інформації, повинні виконувати функції посередника між джерелами інформації — органами державної влади, громадськими організаціями, політичними партіями, та її споживачами — громадянами.

 

Хустське районне управління юстиції 

 

11.12.2015  [10:12]

Терміни обробки звернень

Статтею 20 Закону України «Про звернення громадян» встановлено загальний термін розгляду звернень громадян, зокрема не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

У разі якщо порушені в зверненні громадян питання потребують додаткового опрацювання, отримання додаткової інформації, то керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Необхідно зазначити, що термін розгляду звернень може бути скорочено від загального, за наявності обгрунтованої письмової вимоги громадянина.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Разом з тим, законодавством визначено п’яти денний термін для попереднього розгляду звернень громадян та їх перенаправлення за належністю відповідному органу чи посадовій особі, в тому разі якщо питання, порушені в зверненні не входять до повноважень підприємств, установ, організацій, яким адресовано таке звернення.

Також звернення повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш, як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 «Закону України «Про звернення громадян» на підставі того, що звернення, оформлене без дотримання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», а саме у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.  

За результатами розгляду звернень громадян надається, за бажанням заявника, усна або письмова відповіді.

 

 Хустське районне управління юстиції

 

11.12.2015  [10:11]

Права людини і громадянина

В Конституції України визначено такі групи основних прав: громадянські, політичні, економічні, соціальні, екологічні, культурні, сімейні.

 

Громадянські права — можливості людей, що характеризують їхнє фізичне та біологічне існування, задоволення матеріальних, духовних та деяких інших потреб. Сюди відносять такі суб'єктивні права: на життя; на недоторканність особи, житла, на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; на вибір місця проживання, свободу пересування, на вільне залишення території України та повернення будь-коли в Україну; на свободу власної думки і слова, на вільне виявлення своїх поглядів і переконань; вільно збирати, зберігати, використовувати й поширювати інформацію усно, письмово та в інший спосіб на свій вибір; на свободу світогляду, віросповідання та ін.

 

Політичні права — можливості людини і громадянина брати участь у громадському та державному житті, вносити пропозиції про поліпшення роботи державних органів, їхніх службових осіб та об'єднань громадян, критикувати вади в роботі, безпосередньо брати участь у різних об'єднаннях громадян.

читати повністю

 

11.12.2015  [10:10]

Підтримання текстів актів законодавства і міжнародних договорів України в контрольному стані

У контрольному стані обов'язково підтримуються акти законодавства, перелік яких може бути затверджено наказом по підприємству, установі, організації та інші акти законодавства, необхідні в роботі, як підприємства в цілому так і юридичної служби безпосередньо.

На першій сторінці контрольного примірника акта законодавства проставляється штамп або робиться напис «Контрольний примірник». Контрольним примірником акта законодавства є примірник, у якому проставляються відмітки про всі зміни, доповнення, зупинення дії, поширення, продовження або збереження дії та про визнання акта таким, що втратив чинність, та зазначається інформація про вид, номер і дату прийняття, офіційне джерело опублікування акта, яким унесені зміни.

Підтримання актів законодавства України в контрольному стані на паперових носіях здійснюється шляхом зазначення відомостей про внесені зміни, доповнення та іншу інформацію безпосередньо в тексті акта законодавства.

Для своєчасного виявлення відсутніх змін доцільно до кожного контрольного примірника акта законодавства вклеїти окремий аркуш з переліком актів законодавства, якими до нього внесені зміни та доповнення тощо.

При отриманні нового видання відповідний контрольний примірник замінюється новим, зміни до якого вносяться, починаючи від дати його видання.

Попередній контрольний примірник зберігається, а штамп (напис) "Контрольний примірник" закреслюється та проставляється дата зняття з контролю.

Окремо слід відзначити, що у якості контрольних примірників можуть використовуватися такі видання Міністерства юстиції України, як «Кодекси України» (у теках з роз`ємними замками) та «Офіційний вісник України. Зі змінами». Відповідні видання надходять зі змінами до нормативно-правових актів, надрукованих у попередніх примірниках. Тобто для підтримання їх у контрольному стані достатньо у попередньому виданні замінити аркуш, до якого було внесено зміни, новим, що надійшов з наступними примірниками.

 

Хустське районне управління юстиції

 

09.12.2015  [14:41]

Засади взаємодії громадських об'єднань з органами державної влади

Статтею 22  Закону України “Про громадські об”єднання “ встановлено, що держава забезпечує додержання прав громадських об'єднань.

Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність громадських об'єднань, так само як і втручання громадських об'єднань у діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування можуть залучати громадські об'єднання до процесу формування і реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення, зокрема, шляхом проведення консультацій з громадськими об'єднаннями стосовно важливих питань державного і суспільного життя, розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах державної влади, органах місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники громадських об'єднань.

Проведення в порядку, визначеному законодавством, консультацій з громадськими об'єднаннями щодо проектів нормативно-правових актів, які стосуються правового статусу громадських об'єднань, їх фінансування та діяльності, є обов'язковим.

Державний нагляд та контроль за дотриманням закону громадськими об'єднаннями здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.

Взаємодія органів державної влади з громадськими об”єднаннями є одним із найважливіших принципів розбудови демократичного громадянського суспільства.

До основних форм взаємодії органів державної влади з громадськими об”єднаннями можна віднести:

1) участь громадських об”єднань в розробленні та обговоренні проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, інтересів широких верств населення, прав і свобод людини та громадянина;

2) утворення спільних консультативно-дорадчих та експертних органів, рад, комісій, груп для забезпечення врахування громадської думки у формуванні та реалізації державної політики;

3) виконання спільних проектів інформаційного, аналітично- дослідницького, благодійного і соціального спрямування.

Співпраця органів державної влади з громадськими об”єднаннями виступає запорукою якісної державної політики, спрямованої на потреби населення,                      невід´ємним елементом демократичної політичної культури, є виявом взаємодії політики й державного управління загалом, тією основою, на якій формуються демократичні засади політичного й управлінського процесів.

 

Провідний спеціаліст відділу державної

реєстрації юридичних осіб та фізичних

осіб – підприємців, легалізації

об’єднань громадян Хустського

районного управління юстиції                                                                 М.Й. Ботарь

 

 

09.12.2015  [11:19]

Основні права та обов”язки громадських організацій

Згідно  статті 21 Закону України “Про громадські об”єднання “, громадське об”єднання для здійснення своєї мети ( цілей ) має право:

1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2) звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

  3) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

 4) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

 5) проводити мирні зібрання;      

 6)здійснювати інші права, не заборонені законом.

Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право:

1) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

читати повністю

 

07.12.2015  [14:55]

ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛОВІ БУДИНКИ ЗАКІНЧЕНІ БУДІВНИЦТВОМ ДО 05.08.1992 РОКУ

У разі проведення державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що розташовані на території сільських рад та закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р., заінтересованою особою може бути особа, за якою закріплені особові рахунки в погосподарських книгах відповідних сільських рад.

Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що розташовані на території сільських рад та закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р., заявник подає:

документ, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на земельну ділянку.

Документом, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на земельну ділянку, може також вважатися рішення сільської ради щодо передачі (надання) земельної ділянки у власність або користування;

виписку з погосподарської книги, яка надається виконавчим органом сільської ради, сільським головою (у разі, коли виконавчий орган не створений) або відповідною архівною установою;

технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна (у разі, коли у виписці з погосподарської книги відсутні відомості про технічні характеристики об’єкта нерухомого майна).

 

Головний спеціаліст відділу державної

реєстрації речових прав на нерухоме майно

Хустського районного управління юстиції                                             Стець В.М.

 

 

03.12.2015  [09:52]

У відділі державної виконавчої служби Хустського районного управління юстиції Закарпатської області станом на 01.12.2015 підлягало виконанню 65 виконавчих проваджень на суму 239 268 грн. щодо стягнення заборгованості на користь Пенсійного Фонду України, з яких завершено 46 на суму 183 274 грн., з яких фактично виконано 22 на суму 45 944 грн., всього стягнуто 56 293 грн.

 

Державними виконавцями відділу станом на 01.12.2015 направлено до суду Закарпатської області 5 подань щодо обмеження у праві виїзду за межі України боржників по стягненню заборгованості на користь УПФ.

Начальник відділу державної виконавчої служби Хустського районного управління юстиції запропонував скласти графік спільних виїздів з працівниками  УПФ в м.Хуст та Хустському районі на 2015 рік і здійснити рейди по місцю проживання боржників які тривалий час перебувають на виконанні у відділі, внаслідок першого виїзду який було здійснено 27.11.2015 року 5 виконавчих проваджень завершено фактично.

Надалі активізувати роботу по стягненню боргів на користь Пенсійного Фонду, та вподальшому вживати всіх дієвих заходів щодо виконання виконавчих проваджень на користь УПФ в м.Хуст та Хустському районі.

 

Начальник відділу ДВС

Хустського РУЮ                                                                         Візічканич Т.В.

 

26.11.2015  [15:00]

Інституціональне призначення асоціацій органів місцевого самоврядування

У країнах з розвиненими інститутами демократії асоціації органів місцевого самоврядування є одним з основних елементів системи державного управління.   Вони вважаються корпоративними структурами, призначеними для цивілізованого саморегулювання процесів взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування на всіх рівнях влади.                                                                              

Інституціональне призначення асоціацій органів місцевого самоврядування пов'язане з певними суспільними потребами, для задоволення яких створюються організації з визначеними функціями, які, як правило, фіксуються у законодавстві у вигляді певних повноважень. Його норми мають врегулювати відносини, пов'язані з цими потребами. Інакше кажучи, природа будь-яких інститутів відбивається у законах, у яких зазначається особливе інституціональне  призначення кожного з них. Необхідність у формуванні інститутів суспільства виникає тоді, коли виникає відповідна суспільна потреба.  Його норми мають врегулювати відносини, пов'язані з цими потребами. Інакше кажучи, природа будь-яких інститутів відбивається у законах, у яких зазначається особливе інституціональне  призначення кожного з них. Необхідність у формуванні інститутів суспільства виникає тоді, коли виникає відповідна суспільна потреба.

Асоціації органів місцевого самоврядування, як інститут, функціонують відповідно до організаційно-правових засад місцевого самоврядування.  Положення ст. 15 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні стверджують про те, що органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад можуть об'єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання, які підлягають реєстрації відповідно до законодавства в органах Міністерства юстиції України. Ця законодавча норма отримала свій розвиток в Законі України Про асоціації органів місцевого самоврядування”. Цим законом передбачається створення місцевих та всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування. Всеукраїнськими є асоціації, що об'єднують більше половини органів місцевого самоврядування відповідних територіальних рівнів, а асоціація з місцевим статусом може бути створена не менш як трьома органами місцевого самоврядування.

     До основних повноважень  асоціації належать:

   1) об'єднує зусилля  органів  місцевого  самоврядування  щодо захисту  прав  і  законних  інтересів  відповідних  територіальних громад,  розв'язання спільних для територіальних  громад  проблем, обміну  досвідом, створення умов для більш ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування; 

читати повністю

 

25.11.2015  [10:47]

Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів

Відповідно до статті 34 Закону України «Про запобігання корупції»:

1. Переведення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи на іншу посаду у зв’язку з наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи.

Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи.

2. Звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи з займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу. 

 

 

Головний спеціаліст

Хустського РУЮ                                                                              Т.М. Деяк

 

25.11.2015  [10:31]

Верховною Радою України 07.10.2015 прийнято в першому читанні за основу закон № 2506а «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», який запроваджує в Україні інститут приватних виконавців, які поряд із державними виконавцями будуть здійснювати примусове виконання певної категорії рішень судів та інших органів, та закон № 2507а «Про виконавче провадження», який визначає умови і порядок виконання рішень у новій редакції.

Метою прийняття вказаних законів є реформування системи виконання рішень судів та інших органів (далі – рішень), підвищення ефективності діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень, а також забезпечення ефективності виконавчого провадження, своєчасного та повного виконання рішень.

Так, зокрема законом № 2506а «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», а саме ст. 19 визначено, приватним виконавцем є громадянин України, який уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом. Приватний виконавець є суб'єктом незалежної професійної діяльності.

Вказаним законом встановлено кваліфікаційні вимоги зайняття діяльністю приватного виконавця та відповідні обмеження, а саме: приватним виконавцем може бути громадянин України, не молодший 25 років, який має вищу юридичну освіту ступеня магістра, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання диплома магістра не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит.

Не може бути приватним виконавцем особа:

 

читати повністю

 

24.11.2015  [09:00]

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

1. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення права власності:

 

  • заява встановленої форми, яка визначена наказом Міністерства юстиції України від 17.04.2012 № 595/5 «Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
  • документ, що підтверджує виникнення або перехід права власності на нерухоме майно (див.стор.5);
  • документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється), копія надається;
  • документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;
  • документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
  • документ (документи), що підтверджують припинення права власності на нерухоме майно*;
  • технічний паспорт;
  • у разі подання заяви заінтересованою особою особисто така особа, крім документа, що посвідчує її особу, подає копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

 

читати повністю


Новини

27.09.2018 [11:05]

УВАГА ВСІМ!!!

 

30.08.2018 [09:33]

Участь у Всеукраїнській грі "Теренова гра" "Січ - сила і честь"

 

30.08.2018 [08:21]

Проведення Всеукраїнської вишколи "Джура-Прикордонник"

 

21.08.2018 [15:13]

В приміщенні відділу архіву Хустської РДА відбулася виставка фотоматеріалів, присвячена 27-їй річниці Дня Незалежності України.

 

24.07.2018 [16:56]

Оголошення!

 

Псилання

Офiцiйне представництво Президента України Веб-портал органiв виконавчої влади України Верховна Рада України Закарпатська Обласна Рада Обласна гаряча лінія Teplo.gov.ua Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Національна дитяча гаряча лінія Державний реєстр виборців Міністерство доходів і зборів України

Створено студією Вебрики


Хустська районна державна адміністрація.
2004-2011